skip to Main Content
hola@raquelsanchez.cat

SENS DUBTE/HABITATGE

SENS DUBTE/HABITATGE

Gavà ha comptat amb una potent oferta d´habitatge protegit que ha permès a moltes famílies i persones continuar el seu projecte vital a la ciutat que s´estimen. Això ha estat una realitat malgrat l’escàs compromís del govern de la Generalitat, titular de les competències en habitatge, i la seva manca de cooperació amb el món municipal.

Els i les socialistes defensem les polítiques d’habitatge protegit, per què ningú es pot quedar enrere, i ara donarem un impuls a noves accions per tal de garantir oportunitats d’habitatge assequible a aquells que tenen més dificultats, com joves, famílies monoparentals, famílies, gent gran, col·lectius amb necessitats especials… tots els que es troben en una situació de major vulnerabilitat.

També realitzarem actuacions per a la millora dels edificis més antics de la nostra ciutat, que requereixen accions decidides de rehabilitació integral i especialment energètica. Caldrà, així mateix, actuar sobre finques, obres i edificis abandonats pels seus propietaris.

PRIORITATS:

 • EL 40% DELS PISOS NOUS SERAN PROTEGITS: PONENT I ESPAI ROCA

 • HABITATGES A CAN RIBES PER A JOVES, GENT GRAN I ALTRES COL·LECTIUS

 • RENOVEM LA CASA: MÉS AJUDA PER A ASCENSORS I REHABILITACIÓ

Més habitatges assequibles

 • El 40% dels pisos previstos a Gavà seran de protecció oficial: prop de 2.000 habitatges als barris de Ponent i a l’Espai Roca per garantir que els gavanencs/ques podran viure a la seva ciutat i tindran oportunitats per fer-ho en condicions més assequibles.

 • Pla de Ponent: construcció immediata de 130 habitatges a preu assequible al barri de Can Ribes, dels quals 70 seran de lloguer. I al llarg del mandat s’avançarà en el desenvolupament progressiu dels diferents barris.

 • Habitatges dotacionals a Can Ribes – Bòbiles per a joves, gent gran o col·lectius amb necessitats específiques, amb serveis i preus assequibles.

 • Espai Roca: 200 habitatges protegits, de venda i de lloguer.

 • Promourem que els propietaris d’habitatges buits els posin en lloguer a través de l’Oficina Local d’Habitatge.

 • Disposarem d’habitatges compartits d’acollida temporal per casos de desnonament o altres situacions de vulnerabilitat social.

 • Posarem sòl a disposició de Generalitat, Àrea Metropolitana, Ministeri o operadors per construir pisos de lloguer a canvi de cedir-ne per a les polítiques socials del municipi.

 • Impulsarem la mesura permesa pel govern de l’Estat de destinar part dels superàvits pressupostaris municipals a les polítiques de construcció i/o adquisició d’habitatges.

Ajuts per millorar els habitatges

 • Programa “Renovem la casa” per una renovada política pública de rehabilitació, començant per Pla Local de Rehabilitació que identifiqui i millori la situació dels edificis.

 • Ampliació dels ajuts per a instal·lació d´ascensors i fer més accessibles els habitatges, amb la substitució de banyeres per dutxes i altres elements.

 • Programa municipal d´ajuts per subvencionar les Inspeccions Tècniques d’Edificis i els projectes que se’n derivin, amb especial atenció a millorar l’Eficiència Energètica.

 • Crearem un Punt d’Informació sobre habitatge per atendre totes les problemàtiques: desnonaments, clàusules abusives, pobresa energètica, ajuts. I reforç del Servei Municipal de Mediació per atendre conflictes l’entorn de l’habitatge.

Accions contra els desnonaments

 • Servei d’inspecció d’habitatges buits que identifiqui els pisos buits i els seus propietaris. També els habitatges ocupats i la situació social de les persones ocupants. Aplicarem el nou recàrrec de l’IBI als pisos buits aprovat pel Govern de l´Estat.

 • Protocol d’intervenció per casos de mal ús de l’habitatge, per abordar casos greus de conflicte vinculant Mediació, Policia Local, Serveis Socials i Disciplina Urbanística.

 • Reforçarem la Taula Social de l´Habitatge amb l’objectiu de coordinar actuacions davant usos anòmals en l’habitatge.

Back To Top